Privacybeleid

privacy statement voor sollicitanten en werknemers

(sollicitant, kandidaat-uitzendkracht, uitzendkracht)

Bij JobLink hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer:

 1. je je bij JobLink inschrijft, aanmeldt of laat aanmelden om door ons begeleid en bemiddeld te worden in je zoektocht naar werk, al dan niet als uitzendkracht;
 2. je bij JobLink solliciteert voor een tewerkstelling als kandidaat-uitzendkracht bij één van onze klanten voor een vaste aanwerving bij één van onze klanten of bij JobLink zelf;
 3. je bij JobLink werkt als uitzendkracht.

1. Wie zijn wij?

JobLink Belgium bvba met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Notmeir 36, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

2. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens invult of achterlaat op onze website of op één van onze IT-applicaties/tools, wanneer je je inschrijft in één van onze vestigingen of wanneer je je op een andere wijze aanmeldt (vb. jobbeurs) of laat aanmelden (vb. voor uitzendarbeid via eigen selectie van een gebruiker - payroll) om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.

We kunnen je gegevens ook verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je eerst vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heb je geen interesse, dan kunnen we een aantal beperkte gegevens van jou verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen nakomen.

3. Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens om, in voorkomend geval:

 1. je op te nemen in onze database van sollicitanten die we gebruiken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor we rekruteren (als uitzendkracht, vaste of tijdelijke medewerker bij één van de klanten van JobLink of bij JobLink zelf).
  Indien we in de toekomst bij onze selectieactiviteiten zouden werken met uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde selecties, waaronder profilering, zonder enige tussenkomst van een consultant, dan zullen we je desgevraagd informeren over het bestaan, de reden waarom alsook de te verwachte gevolgen voor jou.
 2. je profiel te kunnen bepalen en je geschiktheid te kunnen beoordelen als kandidaat voor de functies waarvoor we rekruteren. Hierbij kunnen we o.a. gebruikmaken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,...) en van (online)-referentiechecks die we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming doen bij de door jou opgegeven personen/bedrijven. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om je kansen op werk te verhogen.
 3. je profiel, met inbegrip van je cv, proactief te kunnen voorstellen bij opdrachtgevers en klanten van JobLink.
 4. Je interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail, sms of andere media te kunnen doorsturen. Je kan zelf je contactgegevens beheren via je consultant in je JobLink-kantoor. Dit gebeurt deels door onze consultants en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld via de door jou op onze website aangemaakte job-alerts).
 5. je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van JobLink (vb. jobbeurzen of andere events die je zouden kunnen interesseren) en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties.
 6. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, enz., bij één van de bedrijven van JobLink.

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van de HR-dienstverlening waarvoor je je bij ons hebt aangemeld, waaronder werving en selectie, uitzendarbeid, projectsourcing (uitvoering van opdrachten bij klanten als vaste medewerker van JobLink)

JobLink gebruikt je persoonsgegevens zelf of een derde partij om in voorkomend geval:

 1. een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 2. een werkgeversrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en alle daaraan verbonden administratie uit te voeren, zoals personeelsbeheer, loonverwerking, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde (medische onderzoeken), enz.
 3. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingacties van JobLink (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over door JobLink georganiseerde evenementen, ...) die voor jou interessant kunnen zijn, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 4. Subsidies aan te vragen (RSZ-verminderingen, vrijstelling bedrijfsvoorheffing, premies,...).
 5. Wettelijke verplichtingen na te leven, waaronder de toepassing van arbeids-, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving, enz. …
 6. Aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels.
 7. De kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 8. Het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.
 9. Statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor JobLink of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners).
  In dit geval maken we gebruik van samengevoegde persoonsgegevens, waarbij je zelf niet individueel identificeerbaar bent in de resultaten die door JobLink publiek worden gemaakt o f met derden worden gedeeld.
 10. De bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiervoor kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens (vb. identiteit, opleiding, werkervaring, ...) is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens (bijv. referenties, eigen voorkeuren voor bepaalde functies, motivatiebrief, volledig cv, ...) zijn niet verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van JobLink. Als je ervoor kiest om ons je gegevens te verstrekken mogen wij deze gegevens gebruiken en delen met klanten en opdrachtgevers in het kader van je arbeidsbemiddeling of je tewerkstelling.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Jouw toestemming: bij online inschrijving of bij inschrijving in een kantoor geef je ons online via je profiel of via het daarvoor bestemde formulier jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in het kader van bemiddelings- en selectieactiviteiten, voor het nemen van referenties bij de door jou opgegeven personen/bedrijven of voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen.

Wanneer we met jou een arbeidsovereenkomst sluiten, hebben we een aantal gegevens nodig om die overeenkomst te kunnen opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Aangezien je meestal werkzaam bent bij één van onze klanten, hebben we ook steeds je contactgegevens nodig om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen en wisselen we met onze klanten gegevens uit over je prestaties.

Onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan. Zo dienen wij bijvoorbeeld je tewerkstelling tijdig aan te melden bij de overheid (=Dimona-aangifte), je loon correct te berekenen en tijdig uit te betalen op jouw bankrekeningnummer en je prestaties aan te geven bij de diverse instanties van de sociale zekerheid en de fiscus.

Indien nodig, gebruiken wij je gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van JobLink of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en de continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we je gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 2. Geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat;
 3. Nationaliteit en indien nodig identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfstitel (controle verplicht op basis van de vreemdelingentewerkstelling);
 4. INSZ-nummer (als uniek identificatienummer in onze IT-systemen en in het kader van de verplichte aangiften bij en contacten met de verschillende overheidsinstanties);
 5. Curriculum vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan onze consultant of onze opdrachtgever of klant geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken met hen;
 6. Foto’s en video-introductie (enkel op vrijwillige basis) - indien nodig zal een aparte foto-overeenkomst worden opgemaakt;
 7. Gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via JobLink hebt gevolgd of gedaan;
 8. Overige gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en referenties (enkel met jouw schriftelijke toestemming);
 9. Gegevens over je beschikbaarheden en vakantieperiodes;
 10. Evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz. …;
 11. Overige gegevens die nodig zijn voor een correcte administratieve afhandeling (personeelsbeheer, loonverwerking en -betaling, afwezigheidsregistratie, enz. …).

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we eventueel van jou:

 1. uittreksel uit het strafregister: dit vragen we uitsluitend wanneer dit wettelijk verplicht is voor JobLink of voor de opdrachtgever of de klant waar we je tewerkstellen.
 2. gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig persoonsgegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, registreren we deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag en enkel indien ze een impact kunnen hebben op jouw zoektocht naar werk en de door jou uit te voeren taken.

5. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van je bemiddeling of tewerkstelling, de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van JobLink of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van JobLink of van een derde partij) kan JobLink bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

1. aan andere vennootschappen van de JobLink groep in België voor onder meer:

-aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van jouw zoektocht naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, jobaanbod, ...);

- interne dienstverlening (administratieve taken inzake je bemiddeling en tewerkstelling, IT-diensten, ...);

-promoties en marketingacties (voor zover je hiervoor je toestemming hebt gegeven); -interne audits;

-screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);

2. of hun klanten, aangestelden of lasthebbers, voor

-selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als uitzendkracht of vaste medewerker;

-actieve aanbieding van jouw profiel en cv;

-registratie van je gegevens in de personeelsbeheersystemen van klanten (bij uitzendarbeid);

-uitwisseling van alle gegevens in verband met je prestaties als uitzendkracht;

-facturatie van de dienstverlening;
-audits bij opdrachtgevers of klanten;

3. aan leveranciers van JobLink, voor onder meer:

-het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van JobLink (vb. IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, ...);

4. aan externe medische preventiediensten, leveranciers van maaltijdcheques en ecocheques, verzekeringsmaatschappijen, ...);

5. het leveren van diensten aan JobLink in het kader van tewerkstelling (vb.

-aan onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer: aan (het --auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR- dienstverleners), voor onder meer:

-het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;

-wetenschappelijk onderzoek;
-tevredenheidsenquêtes;
-statistische doeleinden;

6. aan diverse overheidsinstanties:

-federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;

-sociale zekerheidsinstanties;

7. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. Je persoonsgegevens worden door JobLink niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. JobLink neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij duffel@joblink.be

In het geval de GDPR-wetgeving ons verplicht, sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

6. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze onderneming.

De standaard bewaringstermijnen zijn afhankelijk van de doelstellingen waarvoor we je gegevens verwerken en of je al dan niet tewerkgesteld wordt door JobLink.

Op de bemiddelingsgegevens die je ons verstrekt via je online profiel in duffel@joblink.be op onze website duffel@joblink.be of via inschrijving bij een consultant in een JobLink -kantoor of HR-center passen wij volgende bewaartermijnen toe:

 • Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, ...) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je bemiddelingsdossier wordt geactualiseerd. Dit laatste gebeurt telkens wanneer je zelf of wanneer JobLink actie onderneemt op je dossier (vb. aanvulling van een recente werkervaring, toevoeging van een geactualiseerd cv, contactname voor een vacature, opleidings- of jobaanbod, ...).
 • Na 12 maanden inactiviteit in je dossier krijg je automatisch een e -mail met de vraag of je nog langer actief door JobLink wil bemiddeld worden. Bij een negatief antwoord houden we je gegevens enkel nog passief bij voor een periode van 4 jaar omwille van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen.
 • Bij gebrek aan antwoord of bij positief antwoord zonder verdere actualisatie van je bemiddelingsdossier verwittigen we je 12 maanden later opnieuw per e -mail dat we je gegevens enkel nog passief zullen bijhouden voor een periode van 3jaar omwille van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen, tenzij je op dat moment beslist om zelf je dossier weer te actualiseren.

Indien je daarnaast ook voor JobLink werkt of hebt gewerkt, bewaren wij al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, ...) nog voor een periode van 7 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

7. Beveiligingsmaatregelen

JobLink doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen. De toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt JobLink met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

8. Wat zijn jouw rechten?

JobLink verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.

Je kan volgende rechten uitoefenen:

-recht op weigering of intrekking van je toestemming

We zullen je gegevens niet verwerken indien je ons geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te gebruiken om jou naar werk te begeleiden, maar dan zal je ook geen gebruik kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van JobLink.

Eens je je toestemming hebt gegeven om je te bemiddelen naar werk, kan je die toestemming ook weer intrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat je bemiddelingsdossier zal verwijderd worden volgens het recht op gegevenswissing (zie verder).

Je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor promoties en marketingacties van JobLink kan je intrekken door een mailtje te sturen naar duffel@joblink.be.

Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van die gegevens voor de intrekking of de rechtmatigheid van de verwerking van (een aantal van) diezelfde gegevens.

-recht van bezwaar

Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van JobLink of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zal je i n het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

-recht van Inzage

Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.
Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijn en of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Beschik je over een online profiel dan heb je automatisch reeds inzage in een groot deel van de over (en door) jouw geregistreerde persoonsgegevens.

-recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

Beschik je over een online profiel dan kan je, zonder enige tussenkomst van JobLink, zelf een groot deel van je persoonsgegevens aanpassen en aanvullen.

Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, ...) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, ...) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.

-recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan JobLink hebt bezorgd, door JobLink in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e -mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier).

-recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, waaronder de intrekking van je toestemming om door JobLink naar werk te worden bemiddeld, zullen wij overgaan tot verwijdering van je bemiddelingsdossier.

Naargelang de situatie waarin je je bevindt op het ogenblik van de uitoefening van dit recht, heeft dit verschillende gevolgen:

 • Je hebt nooit gewerkt voor JobLink:
  De gegevens van je dossier bij JobLink worden gewist, inclusief je online profiel
 • Je hebt in het verleden als uitzendkracht gewerkt voor JobLink:
  De gegevens van je dossier bij JobLink worden gewist.
  De gegevens van je tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd en zullen door JobLink worden bijgehouden tot 7 jaar na het einde van je tewerkstelling.
  Je online profiel wordt niet afgesloten maar beperkt tot de gegevens in “mijn documenten” zodat je toegang blijft hebben tot al je tewerkstellingsdocumenten.
 • Je bent op het ogenblik van de uitoefening van dit recht als uitzendkracht aan het werk voor JobLink:
  De gevolgen zijn dezelfde als wanneer je in het verleden hebt gewerkt voor JobLink (zie hiervoor).
  Wanneer je voor deze optie kies heeft dit echter eveneens tot gevolg dat je ook niet meer verder kan blijven werken via JobLink. Indien je toch verder wil blijven werken, wacht je beter met je aanvraag tot na afloop van je tewerkstelling.
  Beschik je over een online profiel dan kan je alvast zelf je toestemming intrekken om nog e-mails en sms’en te ontvangen met werkaanbiedingen. Als je geen online profiel hebt, kan je dit vragen aan je consultant in je JobLink -kantoor.
  Je kan ook aan je consultant vragen om in je dossier te noteren dat je in de toekomst niet meer wenst gecontacteerd te worden.

-recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

-je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door JobLink);
-de verwerking van je persoonsgegevens door JobLink onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen;
-wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze privacy statement.

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar duffel@joblink.be

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je e-mail zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven. Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je e-mail over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

9. Cookies

Op ons domein JobLink.be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

10. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door JobLink of over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met JobLink via duffel@joblink.be

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via duffel@joblink.be

11. Wijzigingen

JobLink kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van JobLink. Deze versie is opgemaakt in juni 2024.

Wij zijn de link tussen jouw talenten en een werkgever die bij je past.